zadzwoń do nas

+48 660 746 329

PRAWO SPÓŁEK


 • Zakładanie, pomoc w zawieszaniu, rozwiązywaniu i likwidacji

 • Prowadzenie postępowań rejestrowych

 • Bieżąca obsługa

 • Organizowanie posiedzeń i zgromadzeń organów

 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych

 • Zbywanie akcji i udziałów

 • Łączenie, podział, przekształcenia

 • Prowadzenie postępowań upadłościowych

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych

 • Rynki regulowane

 • Prowadzenie postępowań karnych o czyny zabronione

 • Nieuczciwa konkurencja

PRAWO KONTRAKTOWE


 • Sporządzenie umów handlowych, kontaktów, umów inwestycyjnych

 • Analiza i przeprowadzanie audytów

 • Wprowadzanie i monit zabezpieczeń

 • Ocena ryzyk i wprowadzanie zabezpieczeń

 • Klauzule abuzywne

 • Odszkodowania

WINDYKACJA


 • Ocena prawna zobowiązań

 • Przedstawianie sposobów na prowadzenie skutecznej windykacji

 • Pomoc prawna przy sprzedaży wierzytelności

 • Reprezentowanie Wierzyciela przy windykacji należności

 • Prowadzenie negocjacji i mediacji

 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych

 • Reprezentowanie Strony przed Sądami i Komornikami

 • Wprowadzanie zabezpieczeń przed niewypłacalnością Dłużnika

 • Prowadzenie postępowań ze skargi paulińskiej

 • Ochrona Dłużnika

NIERUCHOMOŚCI


 • Ustalanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości

 • Ochrona prawa własności

 • Zarząd współwłasnością i znoszenie współwłasności

 • Nabycie i utrata posiadania

 • Sprawy o zasiedzenie

 • Służebności osobiste, gruntowe, służebność przesyłu

 • Transakcje zbycia i nabycia nieruchomości

 • Ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach

 • Prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych

 • Prowadzenie postępowań sądowych, w szczególności postępowań o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o służebność

 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych

 • Ochrona praw osób przed inwestycjami

 • Odszkodowania

 • Wywłaszczenia i uwłaszczenia

 • Bezpieczny obrót nieruchomościami

DOBRA OSOBISTE


 • Ocena prawna stanu faktycznego

 • Przedstawienie środków ochrony prawnej oraz możliwych roszczeń

 • Prowadzenie spraw na etapie przed sądowym

 • Prowadzenie spraw sądowych (cywilnych i karnych)

 • Egzekucja i pomoc w wykonywaniu wyroku

PRAWO PRASOWE


 • Ocena prawna stanu faktycznego

 • Przedstawienie środków ochrony prawnej oraz możliwych roszczeń

 • Prowadzenie sprawy na etapie przed sądowych

 • Sporządzania sprostowań oraz wezwań

 • Reprezentacja przed sądem

 • Egzekucja i pomoc w wykonywaniu wyroku

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


 • Ocena prawna stanu faktycznego

 • Przedstawienie środków ochrony prawnej oraz możliwych roszczeń

 • Prowadzenie sprawy na etapie przed sądowym

 • Prowadzenie mediacji i negocjacji

 • Zastępstwo procesowe

 • Egzekucja i pomoc w wykonywaniu wyroku

PRAWO RODZINNE


 • Rozwody, separacje, procesy o unieważnienie małżeństwa

 • Umowy majątkowe małżeńskie

 • Rozliczenia majątkowe małżonków

 • Podziały majątków

 • Ustalanie i zaprzeczanie macierzyństwa oraz ojcostwa

 • Uznanie dziecka oraz postępowania o unieważnienie uznania

 • Porozumienia wychowawcze

 • Władza rodzicielska

 • Kontakty z dzieckiem

 • Alimenty

 • Przysposobienie (adopcja) i opieka zastępcza

 • Ustanawianie opieki i kurateli

 • Pomoc przy sporządzaniu skargi powodowej o unieważnienie małżeństwa kościelnego oraz wsparcie podczas procesu kanonicznego.